Uncategorised

Laureaci Konkursu

na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym

w dziedzinie pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi

Prace opublikowane w roku:

2018 r.
       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2017 r.:
      „Social Dialogue in face of Changes on the Labour Market in Poland. From Crisis to Breakthrough” - prof UW dr hab. Jacek Męcina
      (Instytut Polityki Społecznej UW);
     „Koncepcja system zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach” - dr Beata Buchet (Uniwersytet Ekonomiczny
      w Krakowie);
      „Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych” - dr Joanna Purgał-
      Popiela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
     2017 r.
       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2016 r. (alfabetycznie):
„Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej – perspektywa rynku pracy” - dr Michał Moszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
„Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013” - dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski);
„Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne” - dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
    II.     Wyróżnieni:
„Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej” - dr Anna Ciepielewska-Kowalik (Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych) ;
„Zarzadzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym” - dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (Instytut pracy i Spraw Socjalnych)
„Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkim   dopasowania człowiek-organizacja” - dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek (Szkoła Główna Handlowa);
   III.     Nagrodzeni za prace dydaktyczne (podręczniki)
„Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne”  - dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ i dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki, Wydział ekonomiczno-Socjologiczny)
Lata 2014 i 2015:
   "Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach" - dr hab. Sławomir Kalinowski
   "Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski" – dr Dariusz Klimek
   "Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku" - dr Izabela Kołodziejczyk-Olczak
   "Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy" - dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska
       Rok 2013:
„Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej" - prof. Gertruda Uścińska (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
„Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD" - dr Anita Szymańska
Rok 2012 :
„Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania" - prof. Marta Juchnowicz (SGH, Warszawa)
„Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej" - prof. Krzysztof Piątek (UMK w Toruniu)
„Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy repatriantów" - prof. Aleksy Pocztowski wraz z zespołem Autorów (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) 
Rok 2011:
„Programy Praca-Życie. Z teorii i praktyki" - prof. Stanisława Borkowska, prof. Bożena Balcerzak-Paradowska, dr Lucyna Machol-Zajda, dr Dorota Głogosz, mgr Agnieszka Smoder (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
„Pozycja wolontariuszy na rynku pracy" - dr Dominik Butler
Rok 2010:
„Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce postransformacyjnej" - prof. Marek Bednarski, prof. Jerzy Wratny
„Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności gospodarki" - red. prof. Stanisława Borkowska
„Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech" – dr Jadwiga Nadolska
2009:
„Kobiety z łódzkich enklaw biedy: Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie" – dr Małgorzata Potoczna, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
„Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu" – dr Monika Woydyło-Preisner
Rok 2008:
„Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy" - dr hab. Wiesław Golnau
Rok 2007:
„Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych" - dr hab. Piotr Urbanek
„Reformy emerytalne w Europie" - prof. Maciej Żukowski
„Zarządzanie zasobami ludzkimi" - red. prof. Henryk Król, dr Antoni Ludwiczyński; współautorzy: prof. Stanisława Borkowska, dr Beata Buchelt-Nawara, dr Marcin Karwiński, prof. Jerzy Kisielnicki, dr Alicja Miś, prof. Aleksy Pocztowski, dr Joanna Purgał-Popiela, dr Tomasz Sapeta
Rok 2006:
I. Nagrodzeni:
„Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?" - prof. Mieczysław Kabaj
„Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym” - dr hab. Jerzy Krzyszkowski
II. Wyróżnieni:
„Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne" - prof. Marek Bednarski, prof. Jerzy Wratny
Rok 2005:
„Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej” - Małgorzata Szylko-Skoczny
„Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć" – red. Aleksy Pocztowski
Rok 2004:
I. Nagrodzeni:
„Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej” – (red.) Stanisława Borkowska
"Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski” - Włodzimierz Anioł
II.   Wyróżnienia:
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” - Aleksy Pocztowski
„Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji” –Romuald Jończy
Rok 2003:
„Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych” - Piotr Błędowski
„Przepływy międzypokoleniowe i kontekst demograficzny” Piotr Szukalski
Rok 2002:
„Ubóstwo we współczesnym świecie” - Małgorzata Sulmicka
Rok 2001:
I.       Nagrodzeni:
„Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce” – Mieczysław Socha; Urszula Sztanderska
II.      Wyróżnienia:
„Polityka społeczna. Koncepcja – instytucje – koszty” –Stanisława Golinowska
„Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika” – red. Alicja Sajkiewicz
„Polityka społeczna. Teoria i organizacja” – Julian Auleytner
Rok 2000:
„Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar” – red. Stanisława Borkowska

 

21 marca 2017 r. odbyło się połączone posiedzenie plenarne

Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Komitetu Nauk  Demograficznych  PAN.

Obrady zostały zorganizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

gdzie członków Komitetów zaprosił

JM Rektor UEP Pan Prof. dr hab. Maciej Żukowski.

Na rozpoczynających spotkanie oddzielnych posiedzeniach Komitetów omówiono bieżące sprawy związane z ich funkcjonowaniem.

Przewodniczący KNoPiPS, prof. Zenon Wiśniewski przedstawił plan pracy na 2017 r. Plan został zaakceptowany przez wszystkich uczestników posiedzenia.

Prof. Wiśniewski omówił też dotychczasowy przebieg Konkursu KNoPiPS na najlepsze prace naukowe i podręczniki z obszaru rynku pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi. Zachęcał członków Komitetu do zgłaszania kolejnych prac i popularyzowania Konkursu na uczelniach i w instytutach badawczych.

Wspólna część posiedzenia Komitetów, zgodnie z praktykowanym od lat zwyczajem, miała charakter merytoryczny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Tematem wystąpień były „Międzypokoleniowe relacje z  perspektywy  ekonomicznej -  ich pomiar i potencjalne zmiany” Referat wprowadzający do dyskusji, na podstawie własnych badań, wygłosili dr Agnieszka Chłoń-Domińczak i dr Paweł Strzelecki (SGH). Komentarz do referatu przedstawiła prof. dr hab. Elżbieta Gołata (UEP).

 Obydwa wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników spotkania i były punktem wyjścia do ożywionej dyskusji zarówno o procesach demograficznych, jak i ich społecznych oraz ekonomicznych uwarunkowaniach.

 JM Rektorowi UEP Prof. dr. hab. Maciejowi Żukowskiemu oraz – za Jego pośrednictwem – wszystkim pracowników UEP zaangażowanym w przygotowanie posiedzenia składamy serdecznie podziękowania za doskonałą organizację spotkania, za gościnność i doskonałą atmosferę.

Witamy na stronie
Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
 
 
adres do korespondencji:
 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

ul. Bellottiego 3B
01-022 Warszawa

sekretarz:

 Dr Dorota Głogosz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

CZŁONKOWIE KOMITETU

KADENCJA 2015-2018

dr hab., prof. Bożenna BALCERZAK-PARADOWSKA

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI

prof. dr hab. Piotr BŁĘDOWSKI

dr hab., prof. Maciej DUSZCZYK

dr hab., prof. Kazimierz W. FRIESKE

prof. dr hab. Małgorzata GABLETA

prof. dr hab. Juliusz GARDAWSKI

dr  Dorota GŁOGOSZ

prof. dr hab. Stanisława GOLINOWSKA

dr hab., prof. Wiesław GOLNAU

prof. dr hab. Józefina HRYNKIEWICZ

prof. dr hab. Zdzisława JANOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

prof. dr hab. Mieczysław KABAJ

prof. dr hab. Irena KOTOWSKA

prof. dr hab. Elżbieta KRYŃSKA

prof. dr hab. Mirosław KSIĘŻOPOLSKI

prof. dr hab. Adam KURZYNOWSKI

prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI

dr Lucyna MACHOL-ZAJDA

dr hab., prof. Alicja MIŚ

prof. dr hab. Józef ORCZYK

dr hab., prof. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA

prof. dr hab. Krzysztof PIĄTEK

prof. dr hab. Zdzisław PISZ

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

dr hab., prof. Andrzej RĄCZASZEK

prof. dr hab. Andrzej RYCHARD

dr Cecylia SADOWSKA-SNARSKA

dr hab., prof. Barbara SZATUR-JAWORSKA

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

dr hab. prof. Bogusława URBANIAK

prof. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA

prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. Janusz WITKOWSKI

dr hab., prof. Jan WOJTYŁA

prof. dr hab. Jerzy WRATNY

dr hab. prof. Agata ZAGÓROWSKA

dr hab., prof. Cezary ŻOŁĘDOWSKI

prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI


 

KADENCJA 2012-2015

prof. dr hab.  Julian AULEYTNER
dr hab., prof. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA
pro
f. dr hab.  Marek BEDNARSKI
prof. dr hab. 
Piotr BŁĘDOWSKI
prof. dr hab.  Stanisława BORKOWSKA
ks. prof. dr hab. Leon DYCZEWSKI
prof. dr hab.  Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA
prof. dr hab.  Kazimierz W. FRIESKE
prof. dr hab.  Małgorzata GABLETA
prof. dr hab.  Juliusz GARDAWSKI
prof. dr hab.  Stanisława GOLINOWSKA
prof. dr hab.  Jerzy HAUSNER
prof. dr hab.  Zdzisława JANOWSKA
prof. dr hab.  Marta JUCHNOWICZ
prof. dr hab.  Mieczysław KABAJ
prof. dr hab.  Irena KOTOWSKA
prof. dr hab.  Elżbieta KRYŃSKA
prof. dr hab.  Mirosław KSIĘŻOPOLSKI
prof. dr hab.  Adam KURZYNOWSKI
prof. dr hab.  Eugeniusz KWIATKOWSKI
dr  Lucyna MACHOL-ZAJDA
dr hab., prof.  Alicja MIŚ
prof. dr hab.   Zofia MORECKA
prof. dr hab.   Józef ORCZYK
dr hab., prof.  Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA
prof. dr hab.   Sławomir PARTYCKI
prof. dr hab.   Zdzisław PISZ
prof. dr hab.   Aleksy POCZTOWSKI
prof. dr hab.   Antoni RAJKIEWICZ
prof. dr hab.   Robert RAUZIŃSKI
dr hab., prof.  Andrzej RĄCZASZEK
dr hab.  Barbara RYSZ-KOWALCZYK
prof. dr hab. Zdzisław SADOWSKI
dr Cecylia SADOWSKA-SNARSKA
dr hab., prof. Barbara SZATUR-JAWORSKA
prof. dr hab.  Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY
dr hab., prof. Bogusława URBANIAK
prof. dr hab.  Gertruda UŚCIŃSKA
prof. dr hab.  Zenon WIŚNIEWSKI
prof. dr hab.  Janusz WITKOWSKI
dr hab., prof. Jan WOJTYŁA
prof. dr hab.  Jerzy WRATNY
dr hab. Cezary ŻOŁĘDOWSKI
prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI

ROK 2015
 
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz,
członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
na posiedzeniu Plenarnymw dniu 22 października 2015 r.
odznaczona została Medalem im. W. Szuberta
 
Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
na wspólnym posiedzeniu KND i RRL
z udziałem członków KNoPiPS PAN
w dniu 29.01.2015 roku
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Polskiej Akademii Nauk
oraz medalem"Pro Masovia"
  
 
R0K 2014
 
 
Prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny
członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
na posiedzeniu Plenarnym w dniu 4 grudnia 2014 r.
odznaczona została Medalem im. W. Szuberta
 
R0K 2011
 
 
Prof. dr hab. Józef Orczyk
Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
w dniu 21 grudnia 2011 r.
na posiedzeniu Rady Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
otrzymał Nagrodę im. Profesora Franciszka Ryszki
 
Prof. dr hab. Juliusz Gardawski
członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego